20% korting als je 2 boeken koopt. Kortingscode: MULTI20

Wonderbly – Algemene Voorwaarden

Welkom bij Wonderbly. We hopen dat we uw bestelling tijdig en naar tevredenheid uit kunnen voeren.
Wonderbly is een gepersonaliseerd boek gebaseerd op de naam van een kind. Elk Wonderbly boek wordt op bestelling gemaakt voor elk unieke kindernaam. Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Lostmy.name Limited (handelend onder de naam Wonderbly) (“we”, “ons”).
Als u contact met ons wilt opnemen over de inhoud van deze Website stuur dan een e-mail naar hello@wonderbly.com.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Website www.wonderbly.com (“de Website”) en de levering van de producten aangeboden op de Website (“de Producten”). Lees deze algemene voorwaarden goed door voordat u gebruikmaakt van de Website en voordat u een of meerdere Producten via de Website bestelt. Door gebruik te maken van de Website en/of een Product te bestellen geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wilt u deze voorwaarden afdrukken? Klik dan op het printerpictogram in uw browser.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle productverkopen via onze Website. Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden waarnaar wordt verwezen of die zijn opgenomen in andere bronnen of die impliciet voortvloeien uit de handel, handelsgebruiken, handelspraktijken of betrekkingen tussen partijen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, kunt u niet gebruikmaken van de Website. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. We raden u daarom aan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen. Indien u een wijziging onacceptabel vindt, dient u uw gebruik van de Website te staken. Gaat u in dat geval toch door met het gebruik van de Website, dan geeft u daarmee te kennen dat u akkoord gaat met de wijziging.

Definities
“Koper” betekent de persoon genoemd in de Bestelling;
“Overeenkomst” betekent de Bestelling en de Bevestiging van de Bestelling;
“Gebrekkig” betekent dat er sprake is van een fout of gebrek; onvolmaakt of gebrekkig;
“Bestelling” betekent uw bestelling van een Product op de Website;
“Prijs” betekent de prijs van het Product plus de verzend- en verpakkingskosten en eventuele belastingen die van toepassing zijn ten tijde van de Bestelling (met uitzondering van eventuele belastingen en heffingen waarvoor de Koper verantwoordelijk is volgens het gedeelte "Prijzen en Betaling" van deze Algemene Voorwaarden), behoudens speciale aanbiedingen of kortingen die op dat moment van toepassing zijn;
“Algemene voorwaarden” betekent de standaard handelsvoorwaarden zoals vervat in dit document.

Toegang tot de site en het gebruik ervan
U mag de Website niet op een oneigenlijke of onrechtmatige wijze gebruiken of op een wijze die inbreuk maakt op enige wetgeving of vergunning die op u van toepassing is. Door gebruik van de Website geeft u te kennen dat u alle redelijke instructies die we van tijd tot tijd ten aanzien van het gebruik van de Website aan u verstrekken zult naleven.
Met het plaatsen van een bestelling erkent u dat wij gerechtigd zijn uw bestelling en de inhoud daarvan te controleren op naleving van onze richtlijnen en deze algemene voorwaarden en uw bestelling te weigeren indien naar onze mening de inhoud daarvan inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en onze richtlijnen.

Eigendoms- en gebruiksrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (d.w.z. octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten, databankrechten en morele rechten en rechten van computerprogramma’s) in en op de website en alle inhoud en materialenop de Website(“Content”) zijn eigendom van en blijven eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag de Content alleen gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De Content mag in geen enkele vorm en op geen enkele wijze verveelvoudigd, aangepast, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, ingelijst, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, overgedragen of verkocht worden, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk. Het is u niet toegestaan verklaringen met betrekking tot het auteursrecht of andere eigendomsrechtelijke verklaringen te verwijderen uit de Content.

Bestellingen en specificaties
Om een Bestelling te plaatsen, dient u de bestelprocedure te volgen die op de Website wordt beschreven. Details over de te betalen prijs voor een Product en de procedure voor betaling worden op de Website weergegeven.
Het aanbieden van Producten geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van onze aanvaarding van uw Bestelling.
We behouden ons het recht om een Bestelling te weigeren zonder verdere opgaaf van reden. Geen enkele Bestelling zal worden geacht door ons te zijn aanvaard totdat die onvoorwaardelijk door ons is bevestigd in de Bevestiging van de Bestelling.
De Bevestiging van de Bestelling bevat de gegevens van uw Bestelling, de Prijs en de geschatte levertijd van de Bestelling. U dient ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen indien er sprake is van een fout of vergissing in de Bestelling. Als u dit verzuimt te doen kan het zijn dat de onjuiste Bestelling wordt verwerkt en afgeleverd. Alle tijden of data vermeld voor levering zijn slechts schattingen. Alle mogelijke inspanningen zullen worden gedaan om goederen binnen de aangegeven tijd te leveren, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet leveren binnen die tijd.
We trachten de kleuren van de Producten op onze Website zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de kleuren van de geleverde Producten volledig zullen overeenkomen met de kleuren zoals weergegeven op het beeldscherm van uw computerof mobiele telefoon.
Wij kunnen producten of diensten op elk moment herzien, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en producten kunnen onbeschikbaar worden zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk indien een product of dienst niet beschikbaar is.

Prijs & Betaling
Wij kunnen de prijs van een Product wijzigen voordat u een bestelling heeft geplaatst.
Ondanks onze inspanningen kunnen sommige Producten die op de Website worden vermeld, onjuist geprijsd zijn of kan de prijs stijgen tussen uw bestelling en onze aanvaarding van uw bestelling. Normaal gesproken controleren wij de prijzen als onderdeel van de verzendprocedures, zodat wij, als de juiste prijs van een Product lager is dan de vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening brengen wanneer wij het Product naar u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op de Website wordt vermeld, zullen wij normaal gesproken, naar eigen inzicht, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling afwijzen en u van deze afwijzing op de hoogte stellen, zodat u desgewenst opnieuw kunt bestellen tegen de juiste prijs.
Voor bestellingen die binnen de EU worden verzonden, zijn de prijzen inclusief BTW en alle andere toepasselijke belastingen en/of invoerrechten. De toepasselijke belastingen en invoerrechten zijn gebaseerd op de uiteindelijke waarde van uw Bestelling en de geldende tarieven in het desbetreffende belastinggebied.
Bestellingen met een afleveradres buiten de EU kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen (inclusief BTW) die worden geheven zodra een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten, evenals kosten voor douane-inklaring enz. moeten door u als importeur van de goederen worden gedragen. U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid en de douanepraktijken van land tot land sterk kunnen verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.
Betaling moet worden gedaan via onze payment gateway providers op het moment van het plaatsen van uw Bestelling die door ons wordt geaccepteerd. De volledige betaling zal op dat moment worden genomen en het Contract zal van kracht zijn. U zult uw betalingsgegevens moeten doorgeven aan de relevante derde partij betalingsgateway provider en u kunt ook worden gevraagd om aanvullende voorwaarden te accepteren met betrekking tot het gebruik van die dienst. Wij kunnen niet aanvaarden, en sluiten hierbij uit, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van dergelijke derde partij betalingsprovider.
U verplicht zich ertoe om ons te voorzien van alle juiste gegevens die benodigd zijn voor de verwerking en levering van de Bestelling. Door een betaalwijze te verstrekken verklaart u dat u bevoegd bent tot gebruik van de opgegeven betaalwijze en dat het saldo of de kredietfaciliteit voldoende is voor betaling van het volledige bedrag van de Bestelling.

Levering & Aanvaarding
De plaats van levering van de Producten is het door u opgegeven adres zoals vermeld in uw Bestelling en, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering per eerste klas post.
We behouden ons het recht voor uw Bestelling in gedeelten te leveren. Indien de Bestelling in gedeelten wordt geleverd, geldt iedere deellevering als een aparte overeenkomst.
We zullen ons best doen uw Bestelling te verwerken en uw Product te vervaardigen binnen de daarvoor gestelde termijn. Productietijden kunnen echter variëren; daarom zijn de opgegeven levertijden slechts indicatief en nimmer fataal. De leveringstermijn is niet de essentie van deze Algemene Voorwaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade of kosten dan ook door u opgelopen als gevolg van enige vertraging in de levering van uw Bestelling.
U dient het product te inspecteren bij aflevering en, indien uw Bestelling wordt afgeleverd door een koeriersdienst, alvorens u de vereiste ontvangstbevestiging ondertekent.Als u tekent voor goede staat, accepteert u dat de goederen zich in een acceptabele staat bevinden. Pakketten waarvoor niet is getekend maar die wel zijn geaccepteerd, worden geacht in goede staat bevonden te zijn. Als u enig teken van schade aan het pakket ziet, teken dan als beschadigd, anders kunnen we het artikel niet terugbetalen of vervangen, buiten uw wettelijke rechten.
U moet beschikbaar zijn om levering op de leveringsdatum te aanvaarden aangezien de koerier slechts tot 2 keer zal proberen opnieuw te leveren en dan zal de levering terug naar ons op uw kosten worden teruggestuurd. Als de levering wordt geweigerd of geretourneerd als gevolg van een defect adres, wordt u de terugkeer kosten in rekening gebracht.
Indien u ten onrechte de Bestelling niet in ontvangst hebt genomen, zijn wij niet verplicht de door u betaalde prijs te restitueren.

Risico en eigendom
Het risico van verlies of schade aan de Producten gaat op u over bij aflevering op het overeengekomen adres. Niettegenstaande levering en risico-overdracht van de producten, zal de eigendom van de Producten niet op u overgaan tot wij volledige betaling hebben ontvangen van de Prijs en van alle andere bedragen die u aan ons verschuldigd bent met betrekking tot de Bestelling of andere Bestellingen die u bij ons heeft geplaatst.

Retourzending, restitutie en het herroepingsrecht
U hebt het recht een bestelling te annuleren in de volgende gevallen:
(a) Indien we de bestelling niet binnen 40 dagen na plaatsing van de bestelling hebben geleverd;
(b) In het geval van een gebrekkig product, binnen een redelijke termijn nadat u de fout of het gebrek hebt geconstateerd (mits aangenomen mag worden dat u het product zo snel als redelijkerwijs mogelijk hebt onderzocht na aflevering en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product).
Indien een bestelling wordt geannuleerd vanwege een omstandigheid zoals vermeld onder a of b hierboven, zijn wij aansprakelijk voor alle kosten die zijn gemaakt met betrekking tot de bestelling in kwestie (waaronder de eventuele kosten van levering en/of hernieuwde levering).
Wenst u een bestelling te annuleren? Stuur dan een kennisgeving per e-mail aan hello@wonderbly.com
Om twijfel te voorkomen, behalve met betrekking tot defecte of gebrekkige producten, geeft niets in deze Algemene Voorwaarden u het recht om de bestelling te annuleren met betrekking tot producten die, door hun aard, zijn gemaakt volgens uw specificatie of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
U dient alle Producten aan ons te retourneren in de originele verpakking (die u voor dit doel dient te bewaren).
Niets in deze clausule doet afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid
Hoewel we ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat de informatie op de Website (“Content”) juist en foutloos is, kunnen we de juistheid en volledigheid van de Content niet garanderen. We zijn te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Content en de producten, prijzen en vergoedingen die daarin worden beschreven. De Content kan verouderd zijn en we zijn niet verplicht deze bij te werken.
We hanteren de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid bij de exploitatie van de Website. De juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van content die door derden wordt geleverd kunnen we niet garanderen, en we aanvaarden daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Behalve waar uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, worden de Website en de Content daarom in de feitelijke staat beschikbaar gesteld en worden alle waarborgen of garanties uitgesloten (ook die welke worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht, handelsgebruik of anderszins). Voor zover toegestaan door de wet sluiten we alle andere voorwaarden, verklaringen en garanties uit (inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties met betrekking tot de geschiktheid van de Website of de Content voor een bepaald doel en de garantie dat uw gebruik van de Website of Content geen inbreuk zal maken op enig recht van derden).
We kunnen niet garanderen dat de Website, de Content en enige functie van de Website vrij zal zijn van onderbrekingen of fouten, dat defecten zullen worden verholpen, of dat de Website of de server waarop deze draait geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. We kunnen niet garanderen dat de Website en de Content aan uw eisen zal voldoen en we kunnen ook geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en andere aspecten van de Content, het gebruik daarvan of de resultaten van het gebruik daarvan. We zijn niet aansprakelijk voor de veiligheid van de Website of enige verstoring van de Website, verlies of corruptie van enig materiaal dat wordt doorgezonden, of verlies of corruptie van materiaal of gegevens die naar een computersysteem worden gedownload.

Aansprakelijkheid
We garanderen dat alle Producten die u aanschaft via onze Website van degelijke kwaliteit zijn en redelijkerwijs geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor vergelijkbare producten gewoonlijk worden geleverd. Voor zover toegestaan door de wet sluiten we alle andere voorwaarden, verklaringen en garanties uit (inclusief die welke worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht, handelsgebruik of anderszins).
Voor schade door u geleden als gevolg van een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van deze Overeenkomst is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto aanschafprijs van het door u aangeschafte Product (exclusief belastingen en leveringskosten). Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of enig verlies geleden door u als gevolg van uw vertrouwen op een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken gegeven door ons aan u; of enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
U komt nadrukkelijk overeen dat het gebruik van de Website en de Content geheel voor uw eigen risico is.
Met uitzondering van de in het bovenstaande genoemde gevallen, zijn wij niet aansprakelijk jegens u of derden voor: (a) enige directe schade; (b) enige indirecte schade, punitieve schadevergoeding, bijzondere, incidentele of gevolgschade die niet direct verband houdt met het voorval waarop uw claim is gebaseerd; of (c) enige winstderving of verlies aan besparingen of verlies of corruptie van gegevens (hetzij direct of indirect), hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, welke voortvloeit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) enig gebruik van deze Website of de Content; (ii) deze algemene voorwaarden (iii) de Producten (iv) enige fout of vertraging in het gebruik van de Website, de Content of enige dienst inclusief, zonder beperking, enige niet-beschikbaarheid van de Website, de Content of de diensten ongeacht de duur van de niet-beschikbaarheid; (v) enig gebruik van of vertrouwen op de Content of enige andere informatie, materiaal, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen die via de site worden verkregen, zelfs indien wij van tevoren zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade of verlies.
We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten of onkosten (inclusief winstderving) die direct of indirect voortvloeien uit niet-nakoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting onder deze algemene voorwaarden vanwege omstandigheden die volledig buiten onze macht liggen, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsbezettingen, apparatuurstoringen of stroomuitval, overheidsmaatregelen en overmacht.
Het is mogelijk dat het toepasselijk recht in uw land de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaat, dus mogelijk geldt de bovenstaande uitsluiting of beperking niet voor u.
Gelet op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet kunnen we niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan uw computerapparatuur of enig ander eigendom, veroorzaakt door virussen of anderszins, bij het gebruik van de Website. Het downloaden of anderszins verkrijgen van Content via de Website is geheel voor uw eigen risico en uitsluitend u bent verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of voor gegevensverlies welke kan voortvloeien uit het downloaden of verkrijgen van Content.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen, alsmede al onze bestuursleden, directeuren, medewerkers, eigenaren, agenten, contractanten, partners, informatieleveranciers en licentiegevers, te vrijwaren van en tegen verlies, aansprakelijkheid, claims, eisen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) (al dan niet voorzienbaar of vermijdbaar) die voortvloeien uit of ontstaan in verband met uw gebruik van de Website, de Content of de op de Website aangeboden diensten, uw gedrag in verband met de Website of verleende diensten of jegens andere gebruikers van de Website, aankopen, transacties of afspraken met derden via de Website of een site van een derde partij, dan wel schending van deze algemene voorwaarden of van enige wet of de rechten van derden.

Beëindiging
Wij hebben te allen tijde het recht de Website op te heffen of de dienstverlening via de site te staken naar eigen goeddunken om welke reden dan ook.
Wij hebben te allen tijde het recht u de toegang tot de Website te ontzeggen naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Bescherming van gegevens en privacy
We gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die we met betrekking tot u mogen verzamelen op grond van ons privacybeleid. Dit beleid is een essentieel onderdeel van deze algemene voorwaarden, en het is belangrijk dat u daar kennis van neemt. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid.

Toepasselijk recht
Deze overeenkomst valt onder het Engelse recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales.